Obchodní podmínky

Skupinové návštěvy:

Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je skupina nejméně 15 (patnáct) návštěvníků.

V případě, že partner nebo jeho klient zruší svou objednávku v níže uvedených termínech, je poskytovatel služeb oprávněn účtovat následující storno poplatky:

Storno poplatky:

 • 7 (sedm) nebo více kalendářních dnů před plánovanou návštěvou bez storno poplatku
 • 6 (šest) až 1 (jeden) kalendářní den před plánovanou návštěvou 50% (padesát procent) storno poplatek z celkové ceny
 • V den naplánované návštěvy nebo v případě, že se nejedná o check-in vůbec 100% (sto procent) storno poplatek z celkové ceny
 • V případě, že partner sníží počet návštěvníků ve skupině v den plánované návštěvy / programu bez předchozího upozornění poskytovateli služeb, může tak učinit, aniž by čelil stornovacím poplatkům za podmínky, že takové snížení počtu návštěvníků nepřekračuje limit 10% (deset procent) návštěvníků.

Individuální návštěvníci:

Storno poplatky:

 • 24 hodin nebo více před plánovanou návštěvou bez storno poplatku
 • 24 hodin nebo méně před plánovanou návštěvou nebo v případě, že se nejedná o check-in vůbec činí storno poplatek 100% (sto procent) celkové ceny

GDPR

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je První návštěvnická s.r.o. IČO 24213411 se sídlem Voctářova 268, 180 00 Praha 8. (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Pivovarská 9, 150 00 Praha 5
  email: manager@centrumstaropramen.cz
  telefon: +420 602 488 870
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

 • Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let od souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce

Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře. Odesláním potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.

Zpět do obchodu